Oei, waar blijft mijn groei?

3071

Oei, waar blijft mijn groei?

Er wordt vaak hard geroepen over de enorme groeipotentie van het midden- en kleinbedrijf. In feite is er slechts een kleine toplaag van innovatieve groeiers. Daaronder stagneert het, o.a. door verouderde businessmodellen, onvoldoende digitalisering, gebrek aan financiering en krapte op de arbeidsmarkt. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering heeft zelfs een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven voor het midden- en kleinbedrijf. Want wat blijkt? Negen van de tien mkb’ers groeien niet of nauwelijks. Vooral bij de kleinere bedrijven neemt de productiviteit af, zo blijkt uit ‘De Staat van het MKB 2017’.

Start your Grow Engines

Dit sluit aan op wat MKB Eindhoven al eerder constateerde in het projectplan ‘Start your Grow Engines’. Er zijn genoeg starters in Nederland, maar het aantal doorgroeiende ondernemers is onder de maat. Nog nooit telde Nederland zoveel bedrijven als nu, maar de stijging is voornamelijk veroorzaakt door het toenemend aantal zzp’ers. Dat staat in schril contrast met de kleiner wordende groep van bedrijven die daadwerkelijk groeien.

Er is in Zuidoost-Brabant veel aandacht voor kansrijke start-ups in de hightech sector. Die aandacht voor de ‘top van de groeipiramide’ is prima, maar het wordt hoog tijd om ook actie te ondernemen in de richting van kleinere bedrijven in het ‘midden’ van de piramide. Groei wordt door veel ondernemers in deze categorie gezien als lastig. Ze werken vaak al 60 uur per week en steken veel energie en tijd in het draaiend houden van de tent. Groei levert volgens hen alleen maar meer werkdruk en problemen op.

Over de drempel

Herken je dit? Laat je dan over de drempel helpen en ondersteunen in de richting van ‘slim groeien’. MKB Eindhoven heeft – samen met diverse partners – een project ontwikkeld voor drie doelgroepen: sluimerende groeiers, zelfstandigen met groeipotentie en ondernemende studenten. Elke groep vraagt een aanpak op maat.

In het project ‘Start your Grow Engines’ komen o.a. veel praktische elementen uit onze al lopende programma’s MKB Groeit, MKB Werkt en MKB Goed Geregeld terug. Het project gaat op gestructureerde wijze een impuls bieden aan de ‘nog niet ontwaakte’ groeiondernemers. MKB Masterclasses en MKB Academy geven ondersteuning in het formuleren en waarmaken van de groeidoelstellingen. Het uitgangspunt is dat de groeiondernemer focust op zijn of haar corebusiness en ‘randzaken’ – waar veel te veel tijd en aandacht naar uitgaat – uitbesteedt aan partnerbedrijven die er veel beter in zijn.

We hebben al een flink aantal partners weten te interesseren voor dit project. Ook Brabant Advies/Sociaal Economische Raad (SER) Brabant staat er positief tegenover. De Sociaal Economische Raad heeft het provinciebestuur laten weten dat dit ‘een opmaat kan zijn naar een Brabant-brede MKB-groeistrategie’. Ook dit belangrijke provinciale adviesorgaan plaatst ons initiatief in het licht van de scherpe tweedeling die zich aftekent tussen een kleine kopgroep van snelle groeiers en een veel grotere groep die nauwelijks vooruitgang boekt. In het midden- en kleinbedrijf is het niet ‘Oei, ik groei’, maar veel vaker: ‘Oei, waar blijft mijn groei?’. Laten we met elkaar proberen meer ondernemingen in het mkb tot gezonde volwassenheid te brengen.

Belangstelling? Mail c.heskes@mkbeindhoven.nl.

Deze blog verscheen in uitgebreidere vorm als gastopinie in het Eindhovens Dagblad van 7-12-2017

Carl Heskes – MKB Eindhoven
Voorzitter


Leave a Comment